“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN MİLLİ İQTİSADİ INKIŞAF MODELI” monoqrafiyası

“HEYDER ELIYEV VE AZERBAYCANIN MILLI IQTISADI INKISAF MODELI” monoqrafiyasi

       14 may 2020-ci il tarixində professor M.A.Məmmədovun təşkilat-çılığı ilə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində “Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli” mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir. Konfrans materialları, iqtisadçı alimlərin və mütəxəssislərin bu istiqamətdə apardıqları elmi tədqiqatlar  əsasında prof. M.A. Məm-mədov  “Heydər Əliyev və Azərbayca-nın milli iqtisadi inkişaf modeli” monoqrafiyası hazırlamış və onun elmi redaktorluğu ilə  nəşr edilmişdir.

      Monoqrafiyada müstəqil dövlətimizin qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi, hazırda ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla in­ki­şaf etdirilən Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının inkişaf modelinin çoxşaxəli stra­te­gi­ya­­sının formalaşması mərhələləri, xarakterik cəhətləri, müasir dövrdə öl­kə­mizin iq­ti­sadiyyatının davamlı sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən amillər və pers­pektiv in­ki­şafının prioritetləri istiqamətlərində elmi tədqiqatlar,araşdırmalar və təhlilər aparan Azərbaycanın iqtisadiyyatının  görkəmli iqtisadçı alimlərinin, nazirlik və universitet rəhbərlərinin, mütəxəssislərinin  elmi məqalələri, elmi-praktiki yanaşmaları  öz əksini tapmışdır.