“QƏRBİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ İNKİŞAF POTENSİALI: RETROSPEKTİV TƏHLİL VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

“QERBI AZERBAYCANIN IQTISADI INKISAF POTENSIALI: RETROSPEKTIV TEHLIL VE GELECEYE BAXIS”  RESPUBLIKA ELMI-PRAKTIKI KONFRANS

19 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin

 “Biznesin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının təşkilatçılığı ilə

 QƏRBİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ İNKİŞAF POTENSİALI: RETROSPEKTİV TƏHLİL

VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ

mövzusunda   RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS keçirilib