BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS ŞAXƏLƏNDİRİLMİŞ İQTİSADİYYATIN İNFRASTRUKTUR TƏMİNATI: ƏSAS MEYLLƏR VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

PDF yüklə