“İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASI: HƏDƏFLƏR VƏ İSTİQAMƏTLƏR”

PDF yüklə
BÖLMƏ I. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASININ PRİORİTETLƏRİ
BÖLMƏ II. MODERN İNFRASTRUKTURUN FORMALAŞMASI: İSLAHATLARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
BÖLMƏ III. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPASI VƏ YENİDƏN QURULMASINDA İNŞAAT SEKTORUNUN ROLU
BÖLMƏ IV. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA VƏ YENİDƏNQURULMASININ İNVESTİSİYA TƏMİNATI PROBLEMLƏRİ
BÖLMƏ V. ENERJİ, YOL, KOMMUNAL İNFRASTRUKTURUNUN BƏRPASI, İNKİŞAF PRİORİTETLƏRİ VƏ EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİ